Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Spel. Daarnaast kan Aanbieder nog specifieke spelvoorwaarden op het Spel van toepassing verklaren.
 2. Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer.
 4. Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Voor vragen, klachten en suggesties kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot [email protected]

II. Deelname

 1. Door deelname aan een Spel gaat Deelnemer akkoord met deze Algemene Spelvoorwaarden.
 2. Aan een Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden.
 3. Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van Aanbieder en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat Spel betrokken is.
 4. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerkt MSC Cruises de door deelnemer opgegeven contactgegevens (‘’Gegevens’’) om de deelname aan de Actie te registreren en/of bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de MSC Cruises en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. MSC Cruises bewaart de inschrijvingen en informatie over de deelname nog na afloop van de Actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand bewaard en daarna verwijderd. De winnaar krijgt van MSC Cruises een e-mail met daarin de vraag om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.
 5. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk, gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het Ingezonden Werk door Voor wat betreft de verdere exploitatie van het ingezonden werk verleent de deelnemende Deelnemer MSC Cruises hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
 6. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

III. Prijzen

 1. 1x verblijf voor 2 personen ondergebracht in een tweepersoonshut op een door MSC Cruises te kiezen afvaart en schip, op basis van volpension en diverse beschikbare extra’s die vermeld zijn in de winactie (datum door de Organisator te bepalen). (verder te noemen: “de reis”). De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld.
 2. De reis is exclusief: vervoer, reis- en annuleringsverzekering, maaltijden en alle overige zaken welke niet genoemd zijn onder punt 12 van deze actievoorwaarden.
 3. De periode waarin de reis plaats zal vinden is 18 oktober 2021.
 4. De winnaars krijgen na 31 augustus 2021 via e-mail dan wel telefonisch persoonlijk bericht.
 5. Een winnaar dient binnen één (1) week na bekendmaking van het feit dat hij/zij gewonnen heeft, de prijs verzilverd te hebben bij MSC Het verzilveren van de prijs vindt plaats door onderling rechtstreeks contact tussen de winnaar en MSC Cruises.
 6. De reis is op basis van beschikbaarheid.
 7. Na een definitieve boeking bij MSC zijn de Algemene Voorwaarden van MSC Cruises van toepassing op de reis.
 8. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen Bij weigering van de prijs vervalt deze.
 9. Indien de prijs niet verzilverd kan worden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of enige vergoeding.

IV. Privacy

 1. Aanbieder gaat zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming Het volledige en actuele privacy beleid van Aanbieder kan op elk moment online geraadpleegd worden op https://www.msccruises.nl/privacy
 2. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.
 3. Indien een Deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Deelnemer zijn Account of de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan [email protected]

V. Aansprakelijkheid

 1. MSC Cruises is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. MSC Cruises en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. MSC Cruises kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 4. MSC Cruises is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken MSC Cruises verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

VI. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan MSC Cruises.
 2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
 3. Op deze winactie is het Nederlands Recht van toepassing.
 4. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.